ஒடம்பெடுத்து தீகொழுத்து உயிர் எரிய நனைஞ்சே கெடப்போம் :)