இன்றுதான் விண்ணிலே பாய்கிறேன், வெண்ணிலா வெளிச்சத்தில் காய்கிறேன்!