ban liya apna paigambar tar liya tu saat samandar phir bhi sookha mann ke andar kyun reh