நிற்காத பாட்டாக உன் காதில் நான் வீழாத உற்சாக ஊற்றாக நீ!