ஏழு ஸ்வரம் எட்டாய் ஆகாதோ? நான் கொண்ட காதலின் ஆழத்தை பாட!