காற்றைக் கொஞ்சம் நிற்க சொன்னேன், பூப்பறித்து கோர்க்க சொன்னேன், ஓடி வந்து உன்னை சந்திக்க…