உன் பிஞ்சு விரல் பதிச்ச மண்ணை எடுத்து காயத்துக்கு பூசிக்கிட்டேன்!