விழிகளை நீ மூடிவைத்தால் வெளிச்சங்கள் தெரியாதே! வழிகளை நீ மூடிவைத்தால் பயணங்கள் கிடையாதே! :) <3