உன் பேரை சொன்னாலே உள்நாக்கில் தித்திக்குமே போகாதே! போகாதே!!