ஆயிரம் முகங்கள் பார்க்கிறேன் நாளும்.. உன் முகம் எங்கே பார்ப்பேனோ ..